Obchodní podmínky

Prodávající
Tomáš Jiránek
Boleslavská 294/52,
29306 Kosmonosy,
Středočeský Kraj,
Česká Republika

IČ: 01340689
Kontakt: 603 421 610


Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Odeslaná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem).

Storno objednávky ze strany prodávajícího

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  - zboží se již nevyrábí nebo nedodává 
  - nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje
 2. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.
 3. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

Storno objednávky ze strany kupujícího (před expedicí zboží)

 1. Kupující může objednávku stornovat kdykoliv, pokud nebyla ještě expedována (předána k přepravě). Storno objednávky může prodávající provést emailem nebo telefonicky.

Platnost cen

 1. Ceny jsou platné v momentě objednávky. V případě, že dojde k neočekávané a výrazné změně cen ze strany dodavatele, upozorní dodavatel kupujícího na změnu ceny před expedicí zboží. V případě, že kupující nebude se změnou ceny souhlasit má dodavatel právo objednávku stornovat.

Převzetí zboží

 1. DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané přepravcem doporučujeme provést vnější kontrolu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Pokud se rozhodnete takto poškozené zboží přijmout, vystavujete se možnosti, že při případné reklamaci prodávající prokáže na základě vámi podepsaného přepravního dokladu, že zásilka při jejím převzetí byla zvnějšku nepoškozena.
 2. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.
 3. Spolu se zbožím obdrží kupující také fakturu (daňový doklad), která platí zároveň jako doklad o záruce.

Záruční doba, reklamace

 1. Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu. Délka záruční doby je udána u každého zboží v katalogu. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.
 2. Pokud dojde k poruše zboží v záruční lhůtě kontaktujte nás prosím telefonicky na 603 421 610 nebo emailem na info@baco-automoto.cz. Pro rychlejší vyřízení Vaší reklamace si prosím připravte (nebo nám zašlete) následující údaje: 
  - jméno a příjmení a kontakt na vás 
  - číslo objednávky (přišlo Vám v potvrzení o objednávce) nebo číslo dokladu ,který jste obdrželi spolu se zbožím 
  - druh zboží k reklamaci 
  - specifikujte prosím druh závady zboží.
 3. Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím přepravce doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě podepsaného přepravního listu kupujícím.
 4. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.
 5. Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura-daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán).
 6. Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou.
 7. Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet na základě vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou či odstoupením od kupní smlouvy. Reklamace vyřizujeme v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Zpravidla se snažíme (pokud je to technicky možné) vyřizovat reklamace rychleji. Přijímáme a řešíme reklamace všech prodávaných výrobků, ale u některých je rychlejší obracet se přímo na autorizovaný servis dovozce nebo výrobce zboží. Kontakt na autorizovaný servis najdete na záručním listu nebo návodu k použití, případně Vám ho rádi sdělíme. Pokud by jste uplatňovali reklamaci přímo v autorizovaném servisu a setkali s problémy, neváhejte a kontaktujte nás.
 8. Pokud zákazník nezvolí při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít jeho požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamce dle svého uvážení. V takovém případě bude o způsobu řešení zákazník informován.
 9. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 10. Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené :
  a) neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
  b) mechanickým poškozením a opotřebením
  c) živelnými pohromami ( vodou, ohněm, bleskem)
  d) zboží bylo reklamováno po záruční době
  e) zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 11. Na stav a průběh reklamace se může zákazník informovat na tel.: 603 421 610 nebo na emailu: info@baco-automoto.cz.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil
 3. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční vady

 1. Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 2. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).
 3. Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vrácení zboží

 1. Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží!
 2. Zboží můžete vrátit osobně nebo poslat na naši adresu a to nikoli na dobírku.
 3. Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
 4. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně záručního listu, prodejního dokladu a veškerého dodaného příslušenství poslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě.
 5. V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží, bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

Platební podmínky a expediční lhůty

Veškeré zboží, které je na skladě, je expedováno druhý až pátý den po obdržení objednávky , v případě osobního odběru je domluva individuální.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky.

Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné jeho objednání od výrobce, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.

 1. Dobírka (cena platby je 36Kč*). Platíte se až při převzetí zboží.
 2. Převodem (platba dobírky je zdarma). Po vyplnění a odeslání objednávky, proveďte platbu na základě údajů, které obdržíte v potvrzení objednávky, nezapoměňte vyplnit variabilní symbol (číslo objednávky). Ihned po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno. Platí pouze pro zákzaníky z ČR. Číslo účtu pro zasílání plateb je: 299985755/0300
 3. Hotově (platba dobírky a dopravy je zdarma). Platbu za objednávku provedete při osobním odběru.

Objednané zboží musí být alespoň za 100kč, jinak zboží nebude odesláno.
Při objednávce nad 9000Kč* je poštovné zcela zdarma.

Způsoby dopravy

 1. Česká pošta DR - obchodní balík do ruky (cena dopravy a dobírky 109Kč*). Přepravní služba zboží doručí až k Vám domů, následující den po jeho odeslání. Pokud nebudete doma zastiženi, můžete si zboží vyzvednout na Vaší poště. (V případě, že potřebujete prodloužit dobu uskladnění, je nutné kontaktovat příslušnou pobočku.) Platí pouze pro ČR.
 2. Česká pošta DR - obchodní balík do ruky (cena dopravy a dobírky 339Kč*). Přepravní služba zboží doručí až k Vám domů, následující den po jeho odeslání. Pokud nebudete doma zastiženi, můžete si zboží vyzvednout na Vaší poště. (V případě, že potřebujete prodloužit dobu uskladnění, je nutné kontaktovat příslušnou pobočku.) Platí pouze pro Slovenskou republiku.
 3. Česká pošta NP - obchodní balík na poštu (cena dopravy a dobírky 89Kč*). Přepravní služba zboží doručí na Vámi vybranou pobočku, následující den po jeho odeslání. (V případě, že potřebujete prodloužit dobu uskladnění, je nutné kontaktovat příslušnou pobočku.) Platí pouze pro ČR.
 4. Osobní odběr (doprava je zdarma). Zboží si můžete vyzvednout přímo v naší prodejně. Objednávku tedy můžete zaplatit i hotově. 
 
  S M L XL
Příplatek balík nadrozměr: 0Kč* 30Kč* 80Kč* 230Kč*

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete níže v Odrážce: Informační povinnost

Informační povinnost

Ochrana osobních údajů e-shopu www.baco-automoto.cz

 1. Fyzická osoba Tomáš Jiránek, se sídlem Boleslavská 294/52, Kosmonosy, 29306, IČ 01340689, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  jméno, příjmení
  adresu/sídlo
  e-mailovou adresu
  telefonní číslo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou Tomášem Jiránkem, se sídlem Boleslavská 294/52, Kosmonosy, 29306, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  • Poskytovatelem služby OpenCart, provozované firmou Salab.cz, provozovatel Jakub Baláš, sídlem Jirkov, K. Marxe, PSČ 431 11;
  • Poskytovatelem přepravní  služby Česká pošta, provozované společností Česká pošta s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1;
   Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@baco-automoto.cz
 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.baco-automoto.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • Základní funkčnosti webových stránek.
  - Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  - Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  - Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  - Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

* veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH

V Kosmonosích dne 6.1.2022